Как да стана член?

Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически и юридически лица. Членовете биват – редовни и асоциирани.

Редовните членове на сдружението могат да бъдат:
– учредители на сдружението, както и търговци – физически и/или юридически лица
– физически лица, които притежават необходимата квалификация и медицинско образование, както и физически и/или юридически лица, които се интересуват от целите на Сдружението и биха искали да спомогнат за тяхната реализация.
Асоциирани членове могат да бъдат:
– всички юридически и физически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.
– Асоциираните членове на Сдружението имат всички права на редовни членове, с изключение на правото на глас в Общото събрание на сдружението.
Всеки член на сдружението има право:
– Да участва в дейността на сдружението, в работата на Общото събрание и в събитията организирани от Сдружението
– Да бъде информиран за дейността на Сдружението
– Да се възползва от дейностите на Сдружението
– Да поставя за обсъждане и решаване въпроси от общ интерес
Всеки член на сдружението е длъжен:
– Да внася ежегодно членския си внос
– Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели
– Да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет
Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с пълномощно. Нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя не се изисква.6. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда същата задължително в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство от управителния съвет на Сдружението.