5. Сесия III – Дългият път от пренаталната диагноза до успешното лечение